Ασκώ τα δικαιώματά μου

Ενεργός πολίτης σημαίνει πολίτης που ασκεί τα δικαιώματα του αρκεί να τα γνωρίζει. "Ασκώ λοιπόν τα δικαιώματα μου" απευθείας μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβάλλω αναφορές, καταγγελίες, γνώμες στους αρμόδιους θεσμούς.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Επιτροπή Αναφορών μπορεί να υποβάλλει αναφορά όποιος είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μέλος συλλόγου, εταιρίας ή οργάνωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες ως ευρωπαίοι πολίτες, όπως αυτά ορίζονται στις Συνθήκες (το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και η εσωτερική αγορά, η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, κ.λπ.) καθώς και άλλα προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος θεσμός στον οποίο λογοδοτεί η διοίκηση της ΕΕ. Διερευνά αναφορές για περιπτώσεις κακοδιοίκησης εκ μέρους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μόνο το Δικαστήριο της ΕΕ, κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή.

Περίπτωση κακοδιοίκησης συντρέχει όταν το θεσμικό όργανο δεν σέβεται θεμελιώδη δικαιώματα, νομικούς κανόνες και αρχές ή τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Οι διοικητικές παρατυπίες, η μη δίκαιη μεταχείριση, οι διακρίσεις, η κατάχρηση εξουσίας, η παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, η άρνηση παροχής πληροφοριών και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση συνιστούν κακοδιοίκηση σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Όλοι οι πολίτες ή κάτοικοι της ΕΕ, οι επιχειρήσεις, οι ενώσεις ή άλλοι οργανισμοί που έχουν την καταστατική τους έδρα στην ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αναφορά ακόμα και αν το κρούσμα κακοδιοίκησης δεν τους θίγει προσωπικά.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορούν να καταφύγουν οι Έλληνες πολίτες και να υποβάλλουν αιτήματα για υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες:

  • του δημοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.
  • των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους
  • των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.
  • των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.)
  • των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού και όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης ο πολίτης, δύναται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, να ενημερωθεί, να αναπτύξει πολιτική δραστηριότητα και να παρέμβει καταθέτοντας την άποψή του επί σχεδίων ή προτάσεων νόμου, καθώς αυτά αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων, πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή για ψήφιση.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) εξετάζει διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.λπ.) αλλά και επενδυτικών υπηρεσιών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λπ.) που προσφέρονται από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες μέλη της Ε.Θ.Ε και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Στον Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνονται καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι € 1.000.000, εξαιρουμένων των γεωργικών, δασικών, αλιευτικών και μεταφορικών επιχειρήσεων). Επίσης στον Μ.Τ.Ε.Υ. μπορούν να απευθυνθούν επενδυτές που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εφόσον οι συναλλαγές τους δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, με πολύπλευρο επιστημονικό και κοινωνικό έργο.

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΜΑΡΙΑΣ

Πιστεύουμε στην άμεση δημοκρατία, την διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και θεωρούμε ότι η 'εντολή' που πήραμε από εσάς στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 είναι μια καθημερινή αμφίδρομη, ζωντανή σχέση που μπορεί να πραγματώνεται και μέσα από την πλατφόρμα αύτη. Η επικοινωνία μας λοιπόν μπορεί να διευκολύνεται μέσα από την πλατφόρμα με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, σχόλια, έκφραση γνώμης, διαβούλευση και οργανωμένες σε βάθος συζητήσεις στο φόρουμ της πλατφόρμας μας.